بیانیه مأموریت مأموریت اصلی هلدینگ دانش بنیان ساتکو تولید محصولات فناورانه در حوزه متالورژی، شناسایی نیازهای اساسی این صنعت در کشور و انتقال فناوری های نوین از کشورهای توسعه یافته به صنایع قدرتمند متالورژی در کشور می باشد که در راستای این مأموریت از پتانسیل متخصصان، افراد