• محصولی مشترک از شرکت TSM TASARIM ترکیه و شرکت دانش بنیان ساتکو
    • تولید سالانه 12 هزار تن
    • قطعه ریخته گری
    • با کمترین نیروی
    • انسانی و پرسنلی