عقد قرار داد همکاری با شرکت TSM ترکیه

۱- اعطای نمایندگی انحصاری فروش دستگاه قالبگيري اتوماتیک ماسه تر به هلدینگ ساتکو
۲- امضای قرارداد انتقال دانش فنی، تولید محصول مشترک خط کامل ماسه تر توسط هلدینگ ساتکو